Regulamin platformy Nojobnofun.pl

A. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą platformy Nojobnofun.pl oraz Nojobnofun.com (dalej “platformy”) jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” (dalej „Stowarzyszenie”).
 2. Adres korespondencyjny Stowarzyszenia oraz dane kontaktowe dostępne są w zakładce “Kontakt” na platformie.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z platformy dla użytkowników.
 4. Użytkownikiem jest osoba, która założyła konto na platformie podając podczas rejestracji swoje dane: adres e-mail oraz imię i nazwisko.
 5. Akceptując regulamin zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowego działania platformy.
 6. Dane użytkownika chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Administratorem danych użytkowników jest Stowarzyszenie.
 8. Podczas zakładania konta użytkownik rejestruje swoją stronę pod wybranym przez siebie adresem subdomeny platformy.
 9. Użytkownik zgadza się na przesyłanie, na wskazany przez niego adres e-mail, informacji serwisowych związanych z funkcjonowaniem platformy.
 10. Zabrania się użytkownikom zamieszczania na swoich stronach:
   (a) treści nawołujących do uprzedzeń rasowych, wyznaniowych, etnicznych i propagujących przemoc,
   (b) treści pornograficznych, ani w żaden sposób godzących w powszechnie przyjęte normy moralne i obyczajowe.
 11. Naruszenie powyższej zasady przez użytkownika powoduje niezwłoczne usunięcie strony.
 12. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za żadne treści (teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe i inne) opublikowane przez użytkowników. Właściwą stroną ewentualnych roszczeń stron trzecich jest dany użytkownik.
 13. Wszystkie treści publikowane na platformie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia.
 14. Treści publikowane przez użytkowników na subdomenach zawierających ich treści są chronione prawem autorskim, o ile użytkownik posiada do tych treści prawa autorskie. W tym wypadku kopiowanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody użytkownika strony.

B. Sklep internetowy

 1. Użytkownik posiadający dostęp do określonych szablonów może mieć aktywowany na swojej stronie sklep internetowy (dalej “sklep”).
 2. Sklep jest osadzony na podstronie strony o adresie względnym /sklep, a w przypadku szablonu PREMIUM można wyświetlić sklep także na stronie głównej.
 3. W sklepie można założyć bezpłatne konto z rolą Klienta.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji i/lub składania zamówienia w sklepie jest Stowarzyszenie oraz użytkownik strony, który jest właścicielem danego sklepu.
 5. Celem przechowywania danych jest właściwy przebieg realizacji zamówienia przez użytkownika na rzecz Klienta.
 6. Właściwą stroną umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu jest użytkownik, którego usługi i/lub produkty zamówił Klient.
 7. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za treści (teksty i zdjęcia) usług i produktów oferowanych w sklepie przez użytkowników, ich zgodność z faktyczną ofertą użytkownika oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia.
 8. Każdy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści prezentowanych przez siebie usług i produktów w swoim sklepie, ich zgodność z faktyczną ofertą oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia.
 9. Ceny usług i produktów podane w sklepie są kwotami brutto PLN lub netto PLN, w zależności od indywidualnych ustawień sklepu przez użytkownika. Klient powinien przed dokonaniem zamówienia powziąć od użytkownika informację nt. rodzaju kwot obecnych w sklepie.
 10. Klient składa zamówienie w sklepie poprzez dodanie wybranych usług i/lub produktów do koszyka, wypełnienie formularzy “Szczegóły płatności” oraz opcjonalnie “Wysłać na inny adres?”, akceptację niniejszego regulaminu oraz akcję złożenia zamówienia.
 11. Płatność za zamówione usługi i/lub produkty następuje w formie przelewu na wskazany Klientowi numer rachunku bankowego użytkownika lub za pośrednictwem systemu płatności PayPal, PayU, Dotpay lub Przelewy24. Użytkownik sam decyduje o aktywnych formach płatności w swoim sklepie.

C. Umowa sprzedaży

 1. Prezentacja usług i/lub produktów sklepie użytkownika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie w sposób określony w punkcie B10 powoduje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy użytkownikiem a Klientem.
 3. Stronami umowy sprzedaży jest użytkownik, którego dotyczy zamówienie oraz Klient składający zamówienie.
 4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Do kwestii nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 6. Za powstałe szkody Strony umowy ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 7. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga w postępowaniu cywilnym sąd powszechny właściwy miejscowo dla użytkownika.
 8. W przypadku wystąpienia sporu, Strony umowy będą najpierw dążyć do jego ugodowego rozwiązania.
 9. Klient kontaktując się z użytkownikiem może zrezygnować z zamówienia jeżeli nie zostało jeszcze zrealizowane.

D. Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przesłania bądź opóźnienie w przesłaniu wiadomości mailowej spowodowane wadliwym działaniem serwerów pocztowych i/lub oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta lub użytkownika.
 2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany tego regulaminu poprzez opublikowanie jego nowej wersji na tej stronie. Wersją wiążącą dla Klienta jest wersja obowiązująca w chwili poprawnego złożenia zamówienia.

ostatnia aktualizacja: 07-10-2017
opublikowano: 25-10-2014