Regulamin platformy Nojobnofun.pl

A. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą platformy Nojobnofun.pl (dalej „platformy”) jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” (dalej „Stowarzyszenie”).
 2. Adres korespondencyjny Stowarzyszenia oraz dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt” na platformie.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z platformy dla użytkowników E-CV.
 4. Użytkownikiem E-CV jest osoba, która założyła konto na platformie podając podczas rejestracji swoje dane: adres e-mail oraz imię i nazwisko.
 5. Akceptując regulamin zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowego działania platformy.
 6. Dane użytkownika chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Administratorem danych użytkowników E-CV jest Stowarzyszenie.
 8. Podczas zakładania konta użytkownik E-CV rejestruje swoje E-CV pod wybranym przez siebie adresem subdomeny platformy (dalej „E-CV”).
 9. Podczas zakładania konta użytkownik E-CV akceptuje regulamin platformy.
 10. Użytkownik E-CV zgadza się na przesyłanie, na wskazany przez niego adres e-mail, informacji serwisowych związanych z funkcjonowaniem platformy.
 11. Zabrania się użytkownikom E-CV zamieszczania na swoich E-CV:
   (a) treści nawołujących do uprzedzeń rasowych, wyznaniowych, etnicznych i propagujących przemoc,
   (b) treści pornograficznych, ani w żaden sposób godzących w powszechnie przyjęte normy moralne i obyczajowe.
 12. Naruszenie powyższej zasady przez użytkownika E-CV powoduje niezwłoczne usunięcie E-CV.
 13. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za żadne treści (teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe i inne) opublikowane przez użytkowników E-CV. Właściwą stroną ewentualnych roszczeń stron trzecich jest dany użytkownik E-CV.
 14. Wszystkie treści publikowane na domenie platformy, czyli nojobnofun.pl, są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia.
 15. Treści publikowane przez użytkowników E-CV na subdomenach zawierających ich E-CV są chronione prawem autorskim, o ile użytkownik E-CV posiada do tych treści prawa autorskie. W tym wypadku kopiowanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody użytkownika E-CV.

B. Sklep internetowy

 1. Użytkownik E-CV posiadający dostęp do określonych szablonów E-CV może mieć aktywowany na stronie swojego E-CV sklep internetowy (dalej „sklep”).
 2. Sklep jest osadzony na podstronie E-CV o adresie względnym /sklep.
 3. W sklepie można założyć bezpłatne konto z rolą Klienta.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji i/lub składania zamówienia w sklepie jest Stowarzyszenie oraz użytkownik E-CV, który jest właścicielem danego sklepu.
 5. Celem przechowywania danych jest właściwy przebieg realizacji zamówienia przez użytkownika E-CV na rzecz Klienta.
 6. Właściwą stroną umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu jest użytkownik E-CV, którego usługi i/lub produkty zamówił Klient.
 7. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za treści (teksty i zdjęcia) usług i produktów oferowanych w sklepie przez użytkowników E-CV, ich zgodność z faktyczną ofertą użytkownika E-CV oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia.
 8. Każdy użytkownik E-CV ponosi pełną odpowiedzialność za treści prezentowanych przez siebie usług i produktów w sklepie swojego E-CV, ich zgodność z faktyczną ofertą oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia.
 9. Ceny usług i produktów podane w sklepie są kwotami brutto PLN lub netto PLN, w zależności od indywidualnych ustawień sklepu przez użytkownika E-CV. Klient powinien przed dokonaniem zamówienia powziąć od użytkownika E-CV informację nt. rodzaju kwot obecnych w sklepie.
 10. Klient składa zamówienie w sklepie poprzez dodanie wybranych usług i/lub produktów do koszyka, wypełnienie formularzy „Szczegóły płatności” oraz opcjonalnie „Wysłać na inny adres?”, akceptację niniejszego regulaminu oraz akcję złożenia zamówienia.
 11. Płatność za zamówione usługi i/lub produkty następuje w formie przelewu na wskazany Klientowi numer rachunku bankowego użytkownika E-CV.

C. Umowa sprzedaży

 1. Prezentacja usług i/lub produktów sklepie użytkownika E-CV nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie w sposób określony w punkcie B10 powoduje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy użytkownikiem E-CV a Klientem.
 3. Stronami umowy sprzedaży jest użytkownik E-CV, którego dotyczy zamówienie oraz Klient składający zamówienie.
 4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Do kwestii nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 6. Za powstałe szkody Strony umowy ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 7. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga w postępowaniu cywilnym sąd powszechny właściwy miejscowo dla użytkownika E-CV.
 8. W przypadku wystąpienia sporu, Strony umowy będą najpierw dążyć do jego ugodowego rozwiązania.
 9. Klient kontaktując się z użytkownikiem E-CV może zrezygnować z zamówienia jeżeli nie zostało jeszcze zrealizowane.

D. Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przesłania bądź opóźnienie w przesłaniu wiadomości mailowej spowodowane wadliwym działaniem serwerów pocztowych i/lub oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta lub użytkownika E-CV.
 2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany tego regulaminu poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie http://nojobnofun.pl/regulamin-sklepu. Wersją wiążącą dla Klienta jest wersja obowiązująca w chwili poprawnego złożenia zamówienia.

ostatnia aktualizacja: 27-08-2015
opublikowano: 25-10-2014